Elektronik Ticaret - E-ticaret

 

Elektronik ticaretin pek 癟ok tan覺m覺 yap覺lmaktad覺r. Uluslararas覺 organizasyonlar羸n ve bu alanda faaliyet g繹steren baz羸 uluslararas羸 kurulu臘lar羸n elektronik ticaret tan羸mlar羸 a臘a簸羸da verilmi臘tir;

Elektronik ticaret;

WTO - Mal ve hizmetlerin 羹retim, reklam, sat羸臘 ve da簸羸t羸mlar羸n羸n telekom羹nikasyon a簸lar羸 羹zerinden yap羸lmas羸d羸r.

OECD - Say羸salla臘t羸r羸lm羸臘 yaz羸l羸 metin, ses ve g繹r羹nt羹n羹n i臘lenmesi ve iletilmesine dayanan ki臘ileri ve kurumlar羸 ilgilendiren t羹m ticari i臘lemlerdir.

UN - CEFACT - 臘, y繹netim ve t羹ketim faaliyetlerinin y羹r羹t羹lmesi i癟in yap羸lanm羸臘 ve yap羸lanmam羸臘 i臘 bilgilerinin, 羹reticiler, t羹keticiler ve kamu kurumlar羸 ile di簸er organizasyonlar aras羸nda elektronik ara癟lar (Elektronik posta ve mesajlar, elektronik b羹lten panolar羸, www teknolojisi, ak羸ll羸 kartlar, elektronik fon transferi, elektronik veri de簸i臘imi vb.) 羹zerinden payla臘羸lmas羸d羸r.

Elektronik ticaret, 癟e臘itli uluslararas羸 kurulu臘larca 癟e臘itli 臘ekillerce tan羸mlanm羸臘t羸r. Bu tan羸mlardan yola 癟羸karak, elektronik ticaret, bilgisayar a簸lar羸 arac羸l羸簸羸 ile 羹r羹nlerin 羹retilmesi, tan羸t羸m羸n羸n, sat羸臘羸n羸n, 繹demesinin ve da簸羸t羸m羸n羸n yap羸lmas羸 olarak tan羸mlanabilir. Yap羸lan i臘lemler, say羸sal bi癟ime d繹n羹臘t羹r羹lm羹臘 yaz羸l羸 metin, ses ve video g繹r羹nt羹lerinin i臘lenmesi ve iletilmesini i癟erir.

 

Bilindi簸i gibi ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin sat羸n al羸nmas羸 ve sat羸lmas羸 i臘lemlerini kapsamaktad羸r. Bu s羹recin elektronik ortamda, Internet 羹zerinde yap羸lmas羸 e-ticaret kavram羸n羸 ortaya 癟羸karm羸臘t羸r.

M羹臘teri beklentilerindeki mal ve hizmet arz羸ndaki art羸臘, i臘 d羹nyas羸ndaki rekabeti k羹resel 繹l癟ekte zorla臘t羸rmaktad羸r. 臘adamlar羸 buna uyum sa簸lamak i癟in organizasyonlar羸n羸 ve 癟al羸臘ma tarzlar羸n羸 de簸i臘tirmekte, firma-m羹臘teri-tedarik癟i aras羸daki bariyerleri Internet ve e-ticaret ile kald羸rmaktad羸r.

E-ticaretin tan羸m羸 konusunda farkl羸 羹lkelerin kurulu臘lar羸 taraf羸ndan farkl羸 tan羸mlar ortaya konmaktad羸r. Ancak e-Ticaret konusunda en yayg羸n genel kabul g繹rm羹臘 tan羸m OECD taraf羸ndan 1997de yap羸lan tan羸md羸r. Bu 癟er癟evede e-Ticaret a臘a簸羸daki eylemleri kapsayan bir s羹re癟 olarak tan羸mlanmaktad羸r;

  • Ticaret 繹ncesi firmalar羸n elektronik ortamda bilgilenmesi ve ara臘t羸rma y羹r羹tmesi, Firmalar羸n elektronik ortamda bulu臘mas羸,

  • deme s羹recinin yerine getirilmesi,

  • Taahh羹d羹n yerine getirilmesi, mal veya hizmetin m羹臘teriye teslimi,

  • Sat羸臘 sonras羸 bak羸m, destek, vb. hizmetlerin temin edilmesi.

Detaylar i癟in 臘imdi bizimle ileti臘ime ge癟in.Anasayfa | Kurumsal | Serbay'la Tan覺覺n | Referanslar覺m覺z | 襤letisim | Site Haritas
0380 523 27 73 - www.serbay.net - www.serbay.biz Dzce Web Tasarm
Kltr Mh. 珵er Seyfettin Sk. Toker Apt. No:1 Kat:3/5 Merkez Dzce, Trkiye